کرپ پاگانیاز دیگر انواع پارچه‌های کرپ، پارچه کرپ پاگانی است.مشابه کرپ مازراتی است اما با این تفاوت که نسبت به مازراتی دارای کیفیت بهتری است. همچنین هنگام شستشو و اتو کردن آبرفت ندارد.